Projektet

Bli medlem i Forsa.se
50:- år./person
100:- år.Familj 
500:- år.Företag,förening

Bg.5428-7248 Swedbank

Projektets syfte
Projektets syfte är att:
- i ett samarbetsprojekt lösa ansvarsfrågan för skötsel av i första hand Forsaån och Forsaleden

- underlätta för förvärv/arrende av Forsagården och dess ursprungliga fastighetsområdet

- bli en förebild beträffande natur-, miljö och kulturhänsyn genom kvalitetsmärkning Naturens Bästa

- stimulera organiserade verksamheter som dels kan knytas till Forssaområdet, dels till kringliggande områden i Lockne och övriga Bodsjö. Forsagården blir ett "nav", ett natur- och kulturcentrum för aktiviteter och utbildning i gränsområdet mellan Bräcke och Östersunds
kommuner med anslutande ledförbindelser i Bodsjö och Lockne. Projektet kommer att bidra till att samverkansnivån i och över bygränserna höjs samt att byarnas delaktighet i aktiviteter ökar

- öka turismen i området

- skapa arbetstillfällen

- Området är av riksintresse både för friluftsliv och för naturvård. Området kring Forsaån är också ett Natura 2000 område. Bräcke kommun är huvudansvarig för projektet. Initiativtagare till projektansökan är Bodsjöbygdens ek.för., Bodsjöns FVO, Lockne Hembygdsförening och Lockne FVO.Andra myndigheter som samverkar i projektet är Länsstyrelsen, Länsmuseet, Skogsvårdsstyrelsen, Östersunds kommun och SCA. Projektet finansieras till största del av Naturvårdsverkets statliga bidrag till lokal och kommunal naturvård.  

Projektets mål
Projektets mål är att:

- Forsaområdet med anslutna leder samt dess aktiviteter genomsyras av natur-/miljö- samt kulturhänsynstänkande, kvalitetesmärkning

Naturens Bästa införd
- bli kvalitetsmärkt för Ekoturism - Naturens Bästa

- ansvarsfrågan för Forsaområdet; Forsaleden, Forsaån, Åkerviken blir löst

- via nybildad intresseförening och nyttjandeavtal av markägaren av Forsagården och kringliggande marker återskapa delar av en av norrlands största storgårdar

- skapa möjligheter för aktiviteter kopplade till gården och kringliggande marker 

- förutsättningar skapas för den ekonomiska intresseföreningen eller lokala entreprenörer att bedriva företagsaktiviteter kopplade till gården, leden och dess omgivningar

- knyta ihop Forsagården/-leden med leder och aktiviteter i främst Bodsjö, Revsund och Lockne församlingar

- skapa förutsättningar för ökad turism i kommunerna

- genom att underlätta för aktiviteter i Bodsjö och Lockne öka attraktionskraften och därigenom stimulera inflyttningen

- skapa förutsättningar för ökade arbetstillfällen  

Dagens besökare, hot och möjligheter

Klicka för större bild
Forsaån bad

Besöksfrekvensen har ökat markant under senare år. Det är framförallt besökare från kommunerna Bräcke och Östersund, men även besökare från andra kommuner och utlandet som har hittat till Forsa. Området kring Forsaån och Herrevadsströmmen används idag i huvudsak som rekreationsområde och har fått stor betydelse för det rörliga friluftslivet, framförallt under den snöfria årstiden, med fiskare vandrare och badbesökare som hittar hit. Två fiskeföreningar, Locknesjöns Fiskevårdsområde och Bodsjö Fiskevårsområde, säljer fiskekort för fiske med möjlighet till fångst av öring, harr och röding, längs Forsaån mellan utloppet av Locknesjön och inloppet till Revsundssjön. Vandrare söker sig främst till leden mellan Åkerviken - Forsagården - Lockne och badgästerna uppehåller sig främst i närheten av laxtrappan och selen. Solvarma dagar har området besökts av 4-500 personer.

Med ett ökat antal besökare ökar även slitaget i området. Ett ökat tramp längs Forsaleden innebär även att området intill leden påverkas. I blötare partier söker sig vandrare naturligt till torrare övergångar vilket man kan se som stora vandringscirklar blötmarken. På känsliga hällmarker kan lavtäcken avskalas. Skadade lavtäcken på hällmarker är näst intill irreversibla eftersom det kan ta 100-tals år för att få en återväxt. En  intresseförening  har tagit initiativet till att Forsagården och ursprungliga fastighetsområdet arrenderas, samt i ett samarbetsprojekt, lösa ansvarsfrågan för skötsel av i första hand Forsaån och Forsaleden.

Forsaområdet har potential för att ta emot ett större antal framtida besökare. Med en skötselplan och en styrning av besökarna till mindre känsliga områden skulle Forsaområdet kunna bli som ett "nav" i Bodsjös och Locknes, men även Revsunds och Sundsjös, framtida friluftsområde. Upprustade forn- och kulturhistoriskt intressanta rid- och vandringsleder i närliggande områden ökar attraktionsvärdet till milsvida områden.

Sammankopplingen av upprustade gamla leder i Bodsjö till en "ringled", Bodsjöleden, med anslutning av leder i Lockne via Forsagården/Forsaleden (eller anslutningsleder från byarna), innebär möjligheter till sammanhängande flerdagars vandrings- och ridturer eller kortare närområdesvandring.

Forsa-området blir ett natur- och kulturcentrum för turistaktiviteter och natur- och kulturskoleutbildning i gränsområdet mellan Bräcke och Östersunds kommuner. Genom Ekoturismens kvalitetssäkring Naturens Bästa kommer Forsa-projektet att bli en förebild beträffande värnandet och utvecklingen av natur- och kulturmiljövården i kommunerna. Den nybildade  intresseföreningen kommer att stimulera organiserade verksamheter och entreprenörer (som ligger i linje med föreningens intentioner) som kan knytas till och etablera sig i Forsaområdet, kringliggande områden i Lockne samt Bodsjö. Projektet kommer att verka för att flera nya arbetstillfällen skapas och en ökning av samverkan och delaktighet i och mellan kommunerna.

Föreningen
Föreningen har till ändamål att:

-Ansvara för skötsel av i första hand Forsaån och Forsaleden

-Bevara och upprusta de forn och kulturlämningar som finns på gården och i dess närhet.

-Hålla åker och ängsmark öppna med gamla metoder.

-Återskapa några av de forna miljöer som tidigare stått på gården.

-Verka för en hållbar utveckling avseende natur-, kultur- och miljöhänsyn.

-Stimulera en ökning av turismen i angränsande bygder.

-Verka för att arbetstillfällen ökar.

-Till medlem kan antas person och juridisk person med intresse för föreningens ändamål

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 5 och maximalt 9 ledamöter med lägst 5 och högst 9 suppleanter.

I styrelsen skall finnas: Ordförande, Kassör, Sekreterare

Projektet.pdf